Konsulttjänster

Jag har under årens lopp varit såväl projektledare i stora komplexa projekt som fungerat som utredare och rådgivare inom ramen för andra projekt, inte bara på lokal nivå utan även på regional och nationell nivå. Den metodik som inryms i Ekokommun 5.0 kan med fördel användas i allehanda typ av projekt. Här är ett axplock av tjänster som erbjuds via Planeco Nord:

Designa förändringsprocesser. Oavsett samhällsnivå (nationen, regionen, kommunen, stadsdelen, byn eller kvarteret) kan vi tillsammans med kunden lägga upp strategier för förändring. Men ska man nå framgång måste man alltid nå individerna/hushållen vilket göra att den lokala nivån alltid måste vara med. Den mest effektiva förändringsprocessen fås om en lägre nivå kan stöttas av de högre nivåerna. Erfarenheterna från de lägre nivåerna kan på så sätt spridas till andra geografiska områden. Likt ringar på vattnet sprids förändringsprocessen runt om i landet/regionen. Eftersom jag värnar breda demokratiska förändringsprocesser rekommenderar jag också genomförandet av s k designverkstäder där det är deltagarna själva som utformar processen. (se Utbildningar)

Nulägesanalyser. Vi kan hjälpa kunder som vill starta upp processer i enlighet med Ekokommun 5.0 att göra nulägesanalyser. Analyserna kan inkludera enkäter baserade på GAP-analyser. Aktiviteten kan med fördel integreras med design-verkstäderna som beskrivs under Utbildningar

Kompetensförmedlare. Planeco Nord har, tillsammans med sina samarbetspartners, tillgång till breda kompetensnätverk med spetskompetens inom hållbar utveckling, såväl inom landet som runt om i världen.

Rådgivare i framtagande av hållbara utvecklingsplaner eller revidering av andra kommunala planer. Som samhällsplanerare är jag väl insatt i hur kommunal och regional planering fungerar. Under årens lopp har jag medverkat i framtagningen av hållbara utvecklingsplaner, revideringar av översiktsplaner, energiplaner, avfallsplaner etc såväl i Sverige som i andra länder.

Rådgivare i uppbyggande av kompetenscentra för hållbar utveckling. Jag har egen erfarenhet av att leda kompetenscentrum för hållbar utveckling och har medverkat vid etablerandet av ett antal kompetenscentra såväl i Sverige som i andra länder. Denna typ av kompetenscentra är nyckeln till en framgångsrik process. Om de byggs upp på rätt sätt förbättras förutsättningarna för att lyckas

Utredningar och projektledning. Den metodik jag använder mig kan också användas i allehanda komplexa utredningar och projekt.

Del i Sustainable Sweden Tours. Via samarbetspartnern Sustainable Sweden kan kunden erbjudas möjlighet att få programpunkter eller vara värd under någon av de Sustainable Sweden Tours som arrangeras varje år. Kunden erbjuds möjligheten att dels möta högkvalificerade personer från olika delar av världen dels exponera den egna bygden och lokala “goda exempel” för en intresserad omvärld. Jag har varit reseledare för ett femtontal resor under årens lopp.